Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Dialog med ägarna

Vi på Recyctec vill gärna ha en nära dialog med våra investerare och ägare, och vill här ge möjlighet att ha en dialog som rör företaget och dess utveckling och prestationer. Vi tror på öppenhet och transparens, och tänker därför att detta är ett bra forum för detta.

Om ni har en fråga så önskar vi ett mail till ir@recyctec.se, så skall vi försöka besvara den så bra som möjligt. Vissa frågor kanske vi inte kan besvara på grund av regler kring kurspåverkande information, eller att de är av strategisk betydelse och därmed konfidentiella – och då hoppas vi på förståelse för det.

Post it-lappar med frågetecken

Frågor och svar

15/10-2021 kl 13:00 Förtydligande kring processen med klassificering

 

Vi hade väntat oss att få svar i veckan senast - men det visar sig att så inte är fallet dessvärre. När det kommer till sekretessbedömningar som vår är - i och med att vi inte själva redogör för inhibitorns sammansättning, utan att det är något som vår leverantör gör, så sker detta genom Byggvarubedömningens process för sekretessbedömningar och den följer sin egen struktur. Processen i korthet är att:

1. Bolaget ansöker om bedömning och hänvisar vilken part som skall lämna uppgifter under sekretess.
2. BvB kontaktar part och sänder över ett sekretessavtal.
3. Parterna upprättar avtalet skriftligt (man får alltså vänta på postgången)
4. Part sänder in det material som skall vara med i bedömningen
5. När allt material är inne påbörjas bedömningen som har 14 dagars handläggningstid.
6. Bolaget meddelas ev beslut eller krav på komplettering.
7. Vid komplettering, börja om från pt 5.

Bedömningen är under arbete i sin process, inget har dykt upp som tyder på att vi skulle ha ett sämre läge än vad vi tidigare kommunicerat. Vi är i dialog med såväl vår distributör som med producenten direkt. Status idag är att sekretessavtal resp. underlag för bedömning kommer att postas i dagarna till Byggvarubedömningen, och därefter påbörjas bedömningen. Vi är givetvis beredda för att agera snabbt för det fall det ev. kommer krav på komplettering.

Kommentar om publicering:

Vi har fått propåer om att vi skulle ha kommunicerat detta tydligare i egna kanaler för att säkerställa att alla intressenter får samma information samtidigt. Detta med anledning av att vi har svarat på frågor rörande klassificeringen i sociala media. Denna feedback har vi respekt för, och något vi tar till oss. Vår hållning är dock att vi i sak inte har släppt någon information som inte redan var känd. De frågor vi har besvarat har endast förtydligat redan avgiven information samt att inget i processen har tillkommit som föranlett att vi skulle ha justerat vår bedömning av klassificeringen. Det har därmed enligt bolagets uppfattning inte förmedlats någon kurspåverkande information till någon. Vi håller dock med om principen om att detta faktiskt är något som vi borde ha kommunicerat genom vår hemsida så att inga missförstånd uppstår. Vi beklagar det inträffade och utlovar bättring framgent i dessa delar.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

1/10-2021 kl 13:30 Vad är det för skillnad på olika glykoler och specifikationer?

 

Väldigt övergripande kan man se det enligt följande. Ur Recyctec perspektiv så först och främst siktar vi på Fastighetsglykoler. Här finns det både etylen- och propylenglykol. Båda dessa används som köld- och värmebärare i fastigheter. Här finns det inga direkta officiella specifikationer att följa utan det som avgör vilken sort och koncentration är systemets användningsområde och design, både sett till effekter, flöden och materialval i systemet. Man ska inte blanda etylen- och propylenglykol, men det kan gå att byta från den ena till den andra om man först rådgör med en servicepartner som säkerställer att den nya vätskan fungerar i systemet eller om man behöver genomföra några anpassningar.

Tittar man sedan på fordonsglykoler så är dessa generellt baserade på etylenglykol och de finns en massa olika standards för dessa, nästan varje fordonstillverkare har sin egen standard. Det är egentligen inte så konstigt. Förbränningsmotorn som teknik är dryga 100 år, och glykolen i bilen används för att dels kyla motorblocket vid användning som kan bli över 100 grader varmt och då önskar man en vätska som kokar vid över 100 grader, samtidigt som att man vill säkerställa att motorn inte går sönder av kyla om den står stilla i minusgrader, dvs en fryspunkt under låt säga -25 grader. Här passar glykol bra in för att både sänka fryspunkten och höja kokpunkten. Då fabrikanterna vill minska vikt och materialåtgång har de utvecklat detta till perfektion – det är alltså väldigt fina kanaler genom motorn för att föra fram kylarvätskan, och de behöver därför säkerställa att vätskan fungerar som den skall. Därför har de väldigt specifika specifikationer. Så för fordon som är leasade eller löper under ett serviceavtal med auktoriserade verkstäder så är det normalt enkom OEM-produkter som accepteras för att garantier och sådant skall gälla – medan det för sekundärmarknaden så räcker det normalt med att produkten möter fabrikantens specifikation. Ofta är det dessutom så att märkesanslutna verkstäder är ålagda genom avtal att använda OEM-produkter, även om motorn sett ur garanti eller serviceperspektiv inte kräver sådant.

De specifikationer som Recyctecs produkter möter framgår av våra produktdatablad på hemsidan.

De nu kommande elbilarna har också glykol i sig, detta för att hantera den värmeutveckling som sker vid kraftig laddning eller urladdning. Här är specifikationerna ännu i sin linda, så just nu använder flera fabrikanter samma spec som de tillämpar i förbränningsmotorn, men vi tror att detta kommer att justeras allt som batteri och laddtekniker utvecklas vidare.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

1/10-2021 kl 13:30 Har ni fått order på det nya segmentet Earthcare glycol M? Eller är det långt gående samtal?

 

Än så länge är det långtgående samtal, och vår förväntan är att det skall komma ordrar.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

1/10-2021 kl 13:30 Ni har tagit fram en ny produktlina. Är den automatiserad? Har ni köpt in nya grejer, eller har ni kunnat använda befintliga grejer?

 

Vi har tagit fram en ny produktlinje – och med det menas att vi har breddat sortimentet med ytterligare produkter, inte installation av ytterligare produktionsutrustning. Dvs vi använder samma produktionsutrustning för att ta fram de nya produkterna och har inte behövt investera ytterligare för detta.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

1/10-2021 kl 13:30 Ni skriver att den är en specialanpassad etylenglykol, är denna mer komplicerad att ta fram, eller är det ungefär samma process som vanliga EarthCare etylenglykol?

 

Produktionsmässigt är den likvärdigt komplicerad. Produktens sammansättning skiljer sig dock något från fastighetsglykoler då det marina segmentet efterfrågar andra egenskaper och koncentrationer, så där skiljer den sig något. Det har därmed varit en förutsättning att ta fram en ny produkt för att kunna bearbeta dessa kunder.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

24/6-2021 kl 16:20 Hur ser upplägget för produkten/tjänsten ut? Är det abonnemangsbaserat, alltså att man byter ut med jämna intervaller eller kommer det ske om något fastighetsbolag/servicebolag hör av sig?

 

Upplägget är projektbaserat, dvs när en kund konstaterat att det är dags att byta glykol i ett system, och då står inför att den både hitta sätt att hantera den använda glykolen, samt anskaffa ny produkt - samt frakt av detsamma. Det är många komponenter, och det tror vi både tar tid och energi från dessa företag - detta förenklar deras vardag. Idag så är fokuset för produkten mindre och medelstora servicebolag, som i sin tur servar fastighetsbolag. Vår kund är alltså inte slutkunden i detta just nu. Jag tror att det är komplicerat att ha upplägg som även inkluderar arbetet, då det skiljer väsentligt från projekt till projekt - för vår del skulle det innebära större risker än uppsida idag.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

24/6-2021 kl 16:20 Finns det något fastighetsbolag/servicefirmor som redan har ”signat” upp sig på detta? Eller pågår dialoger?

 

Vi har fått beställningar på de första ordrarna i detta upplägg, och fler dialoger är på gång. Man skall dock se detta som ett komplement till befintlig produktportfölj, vår tro är att våra kunder kommer att köpa både vanliga Earthcareprodukter samt denna, allt eftersom de har olika projekt.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

24/6-2021 kl 16:20 Har ni någon estimerad marginal på Earthcare all inclusive?

 

Marginalen på Earthcare All inclusive är i paritet med vanliga Earthcareprodukter. Detta är primärt inte en produkt för pris - utan för service. Vår förhoppning är att kunder i allmänhet skall uppskatta det förenklade upplägget i detta.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

11/5-2021 kl 10.10 Noterade att priserna för utsläppsrätter skjuter i taket och ligger kring 450 euro per ton. Är detta någonting ni märker effekten av och eventuellt gynnas?

 

Just nu så påverkar inte det, kunderna idag ser mer till funktion och teknik – men vår tes är att vår prissättning framgent kommer att vara mer präglad av detta.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

19/3-2021 kl 16.35 När bedömer ni att den nya separatorn tas i full drift? Den införskaffades hösten 2020 men det framgår inte av senaste bokslutskommunikén att installationen är klar.

 

Separatorn är installerad och kan i princip köras i full drift – dock med viss driftsövervakning. Det som återstår är viss automatisering av styrning så att den kan vara mer obevakad än idag.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

19/3-2021 kl 16.35 Ska man räkna med väsentligt produktionsbortfall under tiden den installeras och testas?

 

Nej, eftersom Separatorn är ett förbehandlingssystem till befintlig produktion så påverkas inte ordinarie produktion vid slutgiltig installation.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

19/3-2021 kl 16.35 Trots Corona krisen lyckades ni slå förra årets omsättning med några procent på helårsbasis, där försäljningen av EarthCare produkterna stod för en ökande andel. Om man tittar på hela årets resultat, vilka är de främsta faktorerna som hindrade ett ännu bättre resultat omsättningsmässigt?
a. Det rådde stundtals fortfarande brist på "smutsigt glykol".
b. Man sålde inte tillräckligt
c. Anläggningen stod stilla för länge pga. diverse faktorer (brist på råvara, tester av den nya separatorn, frånvaro av personal).

 

Det enkla svaret är B – men det är som sagt en förenkling. Som nämts tidigare så våra produkter säljs när det är tillfälle för att byta eller installera glykol – det går inte att driva försäljning så som normala konsumentprodukter. I takt med att vi tar nya kunder så kommer försäljningen att växa.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

19/3-2021 kl 16.35 Hur länge kan fabriken gå på högvarv (alla 2.000 ton) utan risk för slitage på utrustning (eller personal)?

 

Det går inte riktigt att svara på. Bedömningen om 2000 ton / år är att det skall gå att göra över tid – givetvis kommer delar av utrustning att komma att behöva bytas ut/lagas under tiden, men det skall vara hänsyn taget till det. Det som skulle kunna ske är att en vital del går sönder som inte är planerat för, och att det tar tid att få reservdelar. Det skulle kunna ha större påverkan på produktionen.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

19/3-2021 kl 16.35 De nuvarande avtalen, räcker dessa för att säkerställa tillgång på råvara, så att ni (som utlovat) ska nå lönsamhet under 2021?

 

Ja, det bör de. Samtidigt skall sägas att våra avta har inte några angivna volymer i sig – och det är svårt för våra parter att göra sådana åtaganden, då de i sin tur är beroende av att få glykol inlämnat till sig.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

19/3-2021 kl 16.35 Har ni byggt ut lagret på något sätt så att man har en buffert (både in/ut)?

 

Detta är något som vi jobbar på och har under utveckling. Det växer stegvis.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

19/3-2021 kl 16.35 Letar ni fortfarande efter en produktionschef eller har den tjänsten redan blivit tillsatt?

 

Vi letar fortfarande – tips mottages tacksamt.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

16/3-2021 kl 07.31 Vad är produktionskapaciteten i försäljningsvärde för nuvarande tillverkning?

 

Detta är väldigt svårt att svara på, då det beror helt på hur fördelningen mellan olika emballage, koncentrationer, storlekar, MEG/MPG, försäljningskanal samt kund faller ut. Även råvarunoteringarna för glykol spelar in, då det påverkar den generella prisnivån. En väldigt grov uppskattning är att den är 37,5 MSEK +/- 7,5 MSEK, men som sagt ovan är det sagt med en stor reservation för att det är väldigt många faktorer som påverkar detta.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

16/3-2021 kl 07.31 Vilka är era främsta konkurrenter?

 

Vi har inga direkta konkurrenter som gör det vi gör på det sättet vi gör. Det närmaste är att det finns ett par bolag som är verksamma inom återvinning av glykol, men de kan inte hantera lika brett spektra av glykol som vi, eller att de är specialiserade på vissa avfallsfraktioner, tex avisningsvätska för flygplan. Utöver det så finns det formulerare av glykolapplikationer, men de använder inte återvunnen glykol, och har därmed inte samma klimatnytta som vi. Vi som är verksamma i kombinationen återvinning/formulering har inga direkta konkurrenter här.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

16/3-2021 kl 07.31 Varför är det begränsad efterfrågan på earthcare som har bäst marginaler?

 

Denna formulering kom fram lite fel under föredraget. Det jag ville få fram var att efterfrågan på formulerad glykol är tidsstyrd, vilket innebär att behovet finns när serviceintervallen inträffar eller vid nybyggnation. Det betyder att när dessa tillfällen inträffar så behöver man glykol, och när de inte inträffar är behovet 0. Till skillnad från konsumtionsprodukter så kan man inte driva fram dessa tillfällen – ej heller skjuta upp dem. Man kan tänka sig att när det släpps en ny iphone så kan man som kund både välja att hoppa på eller att stå över och vänta på nästa. För glykol så finns det föreskriven periodicitet, och den följer man. Så det jag ville få fram var just dessa mekanismer – vilket kanske blev lite otydligt.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

16/3-2021 kl 07.31 Hur stor uppskattad påverkan för Recyctec, generellt sätt, kan regeringsbeslutet den 9:e Juli ha?

 

Vår uppfattning är att beslutet den 9/11 var starten på det som mynnat i Svenska Regeringen presenterar 100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige, som kom den 22/1-21. Den senare har potential att få mycket stor påverkan för Recyctec, om än på lite sikt. Det är svårt att sia om när effekten kan komma – men både beslut på krav på ökad separation/återvinning samt användning av cirkulära produkter kommer att ha stor påverkan på både produktion och efterfrågan.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

16/3-2021 kl 07.31 Med tanke på att ni valt att inte söka patent hur ser sekretessavtalen ut för samtliga medarbetare? Har ni anlitat någon professionell jurist som utformat detta för att skydda er know-how?

 

Vi bedömer att vi har säkerställt att bolagets know-how både är intakt vid personalomsättning, samt att vi är skyddade för att detta inte kommer i fel händer. Jag kan dessvärre inte gå in på detaljer hur detta är utformat utan att röja personlig information eller annan konfidentiell information.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

22/2-2021 kl 07.00 Tänkte kolla med dig hur förhållandet ser ut när det gäller hur mycket återvunnen glykol ni kan få ut av smutsig glykol? Förstår att det säkerligen skiljer på hur smutsig och eller hur hög koncentrationen är? Om vi säger att ni får in 3000 ton smutsig glykol, hur mycket kan ni få fram i återvunnen glykol?

 

Det skiljer sig väldigt mycket åt från batch till batch. Till skillnad från normala tillverkande bolag så kan vi kan inte styra hur råvaran ser ut när den kommer till oss – utan det beror helt på varifrån den kommer, och hur den har använts tidigare. Det kan även vara så att vi får vara från en insamlare – då är det flera applikationers användning som blandas samman i en och samma tank. Rent praktiskt brukar inkommande innehålla någonstans emellan 20-60% glykol, samt varierande grad av annan kontaminering.

Det här är både tjusningen och utmaningen för Recyctec - att utefter varierande råvaror åstadkomma en jämn produktion och jämn kvalitet på slutprodukten. Rent allmänt så påverkar inte smutsen så mycket mängden produktion, däremot så kan det göra att vissa steg i processen går långsammare, eller att vi får använda mer kemikalier för att genomföra återställningen.

I produktionen så går därefter några procent i reject, alltså avfall, resten återställs till färdig, koncentrerad glykol. Givetvis så ger mer smutsad glykol mer reject, men det är ändå marginellt. Så väldigt teoretiskt blir 3000 ton inkommande vara á 45% glykol ca 1300 ton 97% glykol, färdig att formuleras till EarthCare.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Vilken produktion ligger fabriken i just nu?

 

Just nu idag så har vi fullt fokus på MEG, och det planerar vi för den närmaste framtiden. Den senaste månade har vi legat på en produktionstakt om ca 50 ton / månad, vilket är en bit ifrån vår maximala produktionstakt som är ca 150 ton / månad, vilken förutsätter full drift samt bra kvalitet på råvaran. Senaste månadens produktionsutfall beror dels på att vi har genomfört vissa underhållsarbeten i fabriken som tagit tid från produktion, samt den inkommande råvaras kvalitet, och den kan vi inte styra över. En av utmaningarna när man jobbar med återvinning att man inte kan kravställa på inkommande vara, utan den varierar från gång till gång. I gengäld har vi flera tankar i vår tankpark, så en av våra kärnprocesser är att analysera och optimera lagerstocken för att kunna blanda satsningen i fabriken på ett optimalt sätt för att säkerställa produktionen.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Vad är planen när det gäller etableringen i Tyskland?

 

Vårt uppdrag med Dr Kramer Consulting & Trading är till första steget en marknadsanalys. Dessvärre har Tyskland hanterat pandemin på ett mycket mer aggressivt sätt, många är satta i korttidsarbete, och företagen prioriterar sina pågående kärnuppgifter, vilket gör att det tar längre tid än väntat. Arbetet fortgår dock, och vi ser fram emot leverans, så att vi kan planera nästa steg.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Skall ni ha presentationer om företaget för att sprida information till marknaden?

 

Efter emissionen som genomfördes i höstas så har bolagets ägarbild förändrats en del. Detta kommer att tas upp i det valberedningsarbete som nu sker, och i det forumet förs diskussioner om hur framtida IR-arbete skall hanteras. Det är rimligt att när valberedningens arbete är färdigt att bolaget kommer att justera sin strategi i denna del, men jag vill inte förekomma dess arbete.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Hur resonerar potentiella kunder kring regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi? Märker ni ökad efterfrågan/leads nu?

 

Vi ser en växande efterfrågan generellt, men om den kommer ur handlingsplanen eller inte är svårt att säga om. Än så länge är många av stegen i handlingsplanen på planeringsstadiet, så jag tror att vi kommer att se effekterna av detta senare under året. Dock är hållbarhetstrenden generellt väldigt stark ändå, så jag upplever att vi har vind i seglen.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Hur går det med arbetet gällande Recyctec Asia ltd?

 

Just nu är det inget vi lägger energi på just nu.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 När det gäller utlicensieringsförfarandet, hur går arbetet framåt där? ”Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den nordiska marknaden. Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.”

 

Just nu för vi inga sådana diskussioner, men det är inget vi stänger dörren till.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Dotterbolaget som ska skapas i Norge var planerad att vara färdigställd med allt som hör till Q1-21. Gäller den tidsplanen fortfarande?

 

Bolaget är grundat och uppsatt – och ansökan om exporttillstånd kommer att lämnas in i närtid. Vi uppskattar att det kan erhållas något senare än utsatt, men väl under Q2-21.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Det florerar ett gäng rykten om att ni inte kommunicerar ut all information som berör oss aktieägare och marknaden. Finns det någon sanning i detta? Har ni funderat över att ge ut ett månadsbrev eller dylikt?

 

Det är givetvis så att det i ett bolag finns diskussioner och information inom ledningen som inte kan delas med marknaden förrän det är färdigbearbetat. Därefter kan den bli publik. Bolaget upplever inte att vi innehåller någon information till marknaden, men tittar på olika sätt att kunna närma oss våra ägare och deras funderingar – där ett sätt är att öka närvaron likt denna.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Med en grön våg som sköljer över Sverige och världen så är det många blickar mot Recyctec. Borde inte ni ta tillfället i akt och presentera bolaget på diverse event så som Aktiespararna, Facebook m.m. Hur kommer det sig att ni inte ställt upp och presenterat bolaget ännu?

 

Vi har varit med och presenterat bolaget på flera event, både öppna och slutna – samt via olika sociala medier. Vi har även ett antal aktiviteter planerade, dels branschkonferenser, dels andra forum för att marknadsföra bolaget.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Rapporten närmar sig och med det en lucka för er att göra insynsköp. Hur tänker ni kring insynsköp?

 

Vi tycker givetvis att insynsköp är positivt och något som vi önskar. Dock fattar alla styrelseledamöter och ledningen sina egna investeringsbeslut, och dessa är inget som bolaget kan ha någon åsikt om. Den absoluta majoriteten av bolagets styrelseledamöter samt vd äger betydande poster per idag.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

17/2-2021 kl 07.00 Hur går det med samarbetet mellan Recyctec och Norsk Spesialolje AS?

 

Vi upplever vårt samarbete som gott. Vi har en tät löpande dialog och tittar kontinuerligt på möjligheter att fortsatt utveckla vårt samarbete.

Andreas Cederborg, vd.
andreas@recyctec.se

23/11-2020 kl 13:00 Hur svårt bedömer ni att det skulle vara för en konkurrent att kopiera er produktionsmetod?

 

Det är relativt svårt – det har tagit ett tag att komma dit vi är och vi har rätt tung kemisk kompetens knuten till bolaget. Det är inga standardlösningar som vi jobbar med, så det tar ett tag att bygga den erfarenheten. Men det är klart att med oändliga resurser och vilja så skulle det gå. Än så länge uppfattar vi dock det som att intresset är för svalt – det är för komplext och för lite lönsamt just nu, även om det givetvis är en risk på sikt.